Dárkové předměty

s potiskem

Pro školáky, ručník se jménem

nebo s oblíbeným zvířátkem

 

ANO, potiskneme i ponožky :-)

 

Potisk triček, barevných i bílých

- návrh v ceně, profesionální grafika


» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


Obchodní podmínky jsou aktualizované 3.1.2016

 

Jiří Vlček

se sídlem Dr.Bureše 9, Č.Budějovice, 37005

identifikační číslo: 60628545

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prodarecek.cz

účet prodávajícího č. 2324212033 / 0800 , vedený u společnosti ČESKÁ SPOŘITELNA.

 

 

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Jiří Vlček

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) upravují  smluvní vztah mezi společností Jiří Vlček, se sídlem Dr.Bureše 1189 / 9, 37005, České Budějovice, IČO: 60628545 (dále jen prodávající) a kupujícím.
 2. Smluvní vztah vniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky kupujícím (poštou, faxem nebo e-mailem a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. VODP jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky kupujícím.
 4. Ve všech ostatních případech, které neupravují VODP, se smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

II. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů (dále jen zboží) a s nimi souvisejících služeb závazně objednaných kupujícím.

III. Kupní cena

 1. Kupní cena zboží a služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v ceníku, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
 2. Ceny v ceníku jsou včetně DPH.
 3. Ceny zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnují cenu baterií, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
 4. K elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č. 185/2001 sb. o datech, popř. poplatek vyplívající z autorského zákona.
 5. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu a náklady na balení zboží.
 6. Balné, náklady na dopravu a případné recyklační poplatky budou účtovány na faktuře samostatně.
 7. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a služeb.

IV. Dodací podmínky

 1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Běžná dodací lhůta je 5-10 pracovních dní.
 2. U zakázek s požadovaným potiskem je nutno do 1 pracovního dne od potvrzení přijetí objednávky zaslat podklady pro zpracování služeb a do 1 pracovního dne od zaslání grafických náhledů písemně provést korekturu.
 3. V případě, že se takto nestane, bude dodací lhůta posunuta o počet dní, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů.
 4. Sjednání zálohové platby začíná dnem připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.
 6. Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.
 7. Místem plnění dodávky je provozovna prodávajícího J.Opletala 20, 37005, České Budějovice nebo druhá provozovna prodávajícího Fr.Ondříčka 52 , 37011, České Budějovice.

V. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
 2. Úhrada objednaného zboží a služeb je realizovatelná zálohovou platbou předem, platbou v hotovosti, platbou na dobírku nebo platbou faktury bankovním převodem po dodání zakázky.
 3. Splatnost faktury je 7 dnů od jejího vystavení, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
 4. Vlastnická práva na zboží přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.
 5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
 6. V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn vyfakturovat kupujícímu 1 % dlužné částky, a to za každý den prodlení.
 7. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
 8. Kupující nesmí postoupit žádnou z částí pohledávek třetí osobě, pokud se smluvní stany nedohodnou jinak.
 9. Kompenzace faktur může nastat pouze po předchozí vzájemné dohodě.

VI. Reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
 2. Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.
 3. Prodávající nahradí uznané vady dle dohody jedním z následujících způsobů: oprava, výměna zboží, vystavení dobropisu na vadné zboží.
 4. V případě uznané reklamace nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádě reklamovaného zboží.

 

VII. ZÁPŮJČKY (PRODEJ) VZORKŮ

 1. Po předešlé domluvě je možno vzorky na vyžádání zapůjčit přímo na vzorkovně nebo je za cenu poštovného zaslat. Vzorky, které nejsou na vzorkovně k dispozici je možné objednat a zakoupit.

VIII. Ostatní podmínky

 1. Minimální hodnota objednaného zboží je 1,- Kč. V případě, že objednávka nedosáhne této výše účtujeme manipulační poplatek 200,- Kč.
 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo možnost plnění v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající je v takových případech povinen neprodleně písemně informovat kupujícího a zároveň má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupení od smlouvy bez odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu řádným nesplněním zakázky.
 3. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 4. Za vlastní zboží dodané kupujícím k potisku, ručí prodávající pouze do sjednané výše ceny potisku.
 5. Při nepřevzetí hotové zakázky, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty celkové zakázky v případě nepotištěného zboží a 100 % hodnoty celkové zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ± 5 %.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže je kupující v prodlení s platbou o více jak 14 dnů nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
 2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné s uvedením důvodu.
 4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.
 5. Při odstoupení od smlouvy zaplatí kupující storno poplatek ve výši 50 % hodnoty celkové zakázky v případě nepotištěného zboží + 2000,-Kč manipulační poplatek a 99 % hodnoty celkové zakázky v případě potisknutého zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
 2. Zboží dodávané společností Jiří Vlček  je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.

 

 

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: PRODÁREČEK,  Jiří Vlček,  J.Opletala 20, České Budějovice, 37005 , adresa elektronické pošty info@prodarecek.cz , telefon 603 212 982.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní údaje uvedené v objednávce či uvedené při komunikaci s prodávajícím (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

NDI0ODMxZ